PRIVACY-VERKLARING

 ________________________________________________________________________________________________________

 

In deze privacyverklaring leest u alles over de manier waarop uw persoonsgegevens door Echt-Vitaal worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar uw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen uw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vindt u hier ook al uw rechten met betrekking tot uw gegevens en hoe u gebruik kunt maken van die rechten.

De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring regelmatig te raadplegen. Aan het einde van deze pagina kunt u de privacyverklaring eventueel downloaden.

Hieronder vindt u informatie over de volgende onderwerpen:

1. Echt-Vitaal, coaching-praktijk

2. Doel gegevens verzamelen

3. Opslag periode

4. Beheer en hosting

5. Beveiliging

6. Rechten

7. Plichten

 

1. Echt-Vitaal

Echt-Vitaal is een coaching-praktijk die zich richt op integrale leefstijl- en vitaliteits-coaching, mindfulness en qigong. Denk hierbij aan het ondersteunen, begeleiden en adviseren van mensen met overgewicht, burn-out, stress en/of fysieke pijnklachten.

Echt-Vitaal is een eenmanszaak, welke wordt gevoerd door Dhr. Jack Genders, tevens de Functionaris Gegevensbescherming van Echt-Vitaal. Echt-Vitaal, gevestigd aan de Rijksweg Zuid 17, 6102 AA Echt, is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens zoals weergegeven in deze verklaring.

Er zijn situaties waarin uw gegevens door Echt-Vitaal verzameld worden. Het is daarom goed dat u weet wat daarmee gedaan wordt en hoe u uw wensen rondom uw gegevensverzameling kunt aangeven. Als u zich niet prettig voelt omtrent het gebruik van uw gegevens door Echt-Vitaal, neem dan contact op (zie einde document voor contactgegevens Echt-Vitaal).

 

2. Doel gegevens verzamelen

Echt-Vitaal verwerkt uw gegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens aan ons verstrekt. Echt-Vitaal neemt de bescherming van de privacy van uw persoonsgegevens serieus en zal uw persoonlijke gegevens niet (zonder uw toestemming) aan derden verstrekken. Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door Echt-Vitaal. Deze worden hieronder toegelicht.

Contact opnemen: Uw gegevens zullen verzameld worden als u contact opneemt met Echt-Vitaal via de website of bij telefonisch contact met Echt-Vitaal. Echt-Vitaal verwerkt uw persoonsgegevens omdat u deze gegevens aan ons verstrekt. Dit kunnen de volgende gegevens betreffen: voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, e-mailadres, telefoonnummer, postadres, postcode, woonplaats, bankrekeningnummer en overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld via e-mail, in correspondentie, middels telefonisch contact of het verstrekken van contactgegevens via sociale media (whatsapp, Facebook)

Verwerken bijzondere persoonsgegevens: Het verwerken van gegevens over uw gezondheid, door u mondeling of schriftelijk aan Echt-Vitaal verstrekt, gebeurt enkel in het kader van een door Echt-Vitaal geleverde/te leveren dienst, en enkel op verzoek van u als cliënt. Echt-Vitaal zal deze gegevens nooit zonder uw toestemming verwerken in een eventuele correspondentie/ terugkoppeling betreffende uw coaching-traject naar verwijzers ((huis)arts, werkgever).

Het versturen van informatie en facturatie: Echt-Vitaal verwerkt uw persoonsgegevens om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, om u telefonisch of schriftelijk te informeren. Deze informatie is enerzijds commercieel en anderzijds gericht op kennisdeling. Uw mailadres wordt gebruikt om u te informeren over wijzigingen in lopende programma’s/afspraken, nieuwe ontwikkelingen en het toezenden van facturen inzake genoten diensten.

Delen van persoonsgegevens met derden: Echt-Vitaal zal uw gegevens niet ter beschikking stellen van / verkopen aan derden. Informatie aan derden (bv huisarts, specialist, werkgever) wordt enkel verstrekt na een schriftelijke toestemming van u als cliënt. Echt-Vitaal zal enkel informatie verstrekken na overleg met u en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Geautomatiseerde besluitvorming: Echt-Vitaal neemt geen besluiten welke gebaseerd zijn op  geautomatiseerde verwerkingen (het gaat hier om besluiten/conclusies die worden genomen/getrokken door computerprogramma’s of systemen) over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken: Echt-Vitaal gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet gebruikt. Echt-Vitaal kan u daarom niet persoonlijk herleiden.

 

3. Opslagperiode persoonsgegevens

Uw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Echt-Vitaal, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van onze diensten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling verplicht zijn uw gegevens langer te bewaren. Wanneer u na beëindigen overeenkomst/dienst niet meer telefonisch, schriftelijk benaderd wilt worden en/of géén informatie meer wilt ontvangen via e-mail, dan worden uw persoonsgegevens na uw verzoek z.s.m. verwijderd. De gegevens in haar boekhouding bewaart Echt-Vitaal daarentegen conform de wettelijk gestelde bewaartermijn van 7 jaar.

 

4. Beheer en hosting

Echt-Vitaal ontvangt en verstrekt gegevens via e-mail. Informatie en/of facturatie worden respectievelijk ontvangen en verzonden met deze e-mail. De e-mail van Echt-Vitaal wordt gehost bij STRATO. De website en back-ups van de website worden eveneens gehost bij STRATO.

 

5. Beveiliging

Echt-Vitaal neemt de bescherming van uw gegevens zeer serieus en heeft passende technische maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Er worden van uw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Uw persoonsgegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software.

Technische apparaten binnen Echt-Vitaal waarop uw gegevens geopend kunnen worden zijn elk afzonderlijk vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten dat toegang heeft tot uw gegevens wordt beperkt tot enkel de voor adequate bedrijfsvoering noodzakelijke apparaten.

Als u het vermoeden hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via 06-53967878 of mail naar privacy@echt-vitaal.nl

 

6. Rechten

Inzage, overdracht of rectificatie: U heeft het recht om ten alle tijden uw gegevens op te vragen die bij Echt-Vitaal vastgelegd en bewaard worden. Dit doet u door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met Echt-Vitaal. U krijgt dan een overzicht van uw gegevens.

Mocht u de gegevens nodig hebben die bij Echt-Vitaal opgeslagen liggen in het geval u overstapt naar een andere partij of dienst, dan heeft u het recht op overdracht. Hierbij dient Echt-Vitaal al uw gegevens over te dragen aan de andere partij.

Kloppen uw gegevens niet, of zijn uw gegevens veranderd? U heeft het recht om dit te laten rectificeren en/of aan te laten vullen door Echt-Vitaal. Uw gegevens aanpassen kan door de door u gewenste wijzigingen te mailen naar privacy@echt-vitaal.nl

Wissen van gegevens, stop gegevensgebruik (bezwaar) of het indienen van een klacht: Wilt u niet langer dat uw gegevens bij Echt-Vitaal vastgelegd zijn, dan heeft u het recht op het laten wissen van uw gegevens. Wilt u dat Echt-Vitaal niet meer uw gegevens gebruikt, dan heeft u het recht op het stoppen van het gebruik van uw persoonsgegevens.

Indien u gebruik wenst te maken van deze rechten, dan kunt u dat kenbaar maken door een e-mail te sturen naar privacy@echt-vitaal.nl onder toezending van een kopie ID-bewijs waarop de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, ID-bewijsnummer en burger-servicenummer (BSN) onleesbaar dienen te zijn gemaakt. U ontvangt zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, een reactie op uw verzoek.

Heeft u een klacht of bezwaar tegen de manier waarop Echt-Vitaal uw gegevens verwerkt, dan kunt u met Echt-Vitaal hierover contact opnemen. U heeft daarnaast het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, als u vindt dat Echt-Vitaal niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat. Raadpleeg voor meer informatie de website van: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

 

7. Plichten

Echt-Vitaal verwerkt uw persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk het aanbieden van diensten van Echt-Vitaal. Uw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden.

De gegevens die u geacht wordt aan Echt-Vitaal aan te leveren, zijn de minimaal benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten. Uw e-mailadres of postadres is bijvoorbeeld nodig om informatie en facturatie te kunnen versturen. Als deze gegevens niet worden aangeleverd, kan Echt-Vitaal de betreffende dienst niet aanbieden.

Mocht het nodig zijn gegevens die u heeft gedeeld met Echt-Vitaal met anderen te delen (voor bijvoorbeeld overdracht van gegevens), dan is Echt-Vitaal verplicht daar eerst uw toestemming voor te vragen en verkrijgen.

Echt-Vitaal behoudt zich het recht voor de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist, dan wel wanneer Echt-Vitaal dit gerechtvaardigd acht om te kunnen voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Echt-Vitaal te beschermen. Daarbij tracht Echt-Vitaal altijd uw recht op privacy zo goed mogelijk te respecteren.

 

Heeft u toch nog vragen? Neem dan contact op via onderstaande contactgegevens:

privacy@echt-vitaal.nl |Rijksweg Zuid 17 | 6102 AA | Echt | Tel: 06-53967878 |                                                                 Btw. Nr. 83907798B01

 

 

 

Privacyverklaring ECHT-VITAAL_DEF augustus 2019.pdf
Download

 

 

ECHT-VITAAL | Praktijk voor Leefstijl- en Vitaliteitscoaching, Mindfulness en Qigong